اما آیا چنین چیزی امکان دارد؟ آیا واقعا کسی می تواند بدون رضایت شما دوربین گوشی شما را فعال کند؟