امان از دل خانم زینب (س)....از حرم رفت و روز من شب شد

گریه کردن نصیب زینب شد

آنقدر نیزه رفت و آمد کرد

بدن شاه نامرتب شدعلی اکبر لطیفیان