بخشی از مقاله تحلیل آسان


می گوییم « درد دین »، می گویند « دموکراسی »

می گوییم « ولایت» ، می گویند « واپس گرایی»

می گوییم « فقاهت »، می گویند « مدیران و کارشناسان و فراغت آفرینان »....

به راستی ما فرزندان انقلاب اسلامی و طلیعه داران تمدن دینی فردای جهان با این جماعت که اصلاً مبانی تفکر ولایی ما را نمی فهمند و همه چیز را مثل کامپیوتر های لاشعور فقط همان طور می شنوند که برایشان برنامه ریزی شده است، چه کنیم؟ 
بخشی از مقاله تحلیل آسان به قلم شهید سید مرتضی آوینی