بیا بیا گل نرگس جهان برای شماست

 

جهان به یمن وجودت به افتخار شماست

 

بیا بیا گل نرگس اگر چه بد کردیم

 

ولی تمام نظرها به لطف وجود شماست

 

بیا بیا گل نرگس که ندبه میخوانیم

 

اگرچه بر دلمان نیست ولی برای شماست

 

بیا بیا گل نرگس به آسمان سوگند

 

قسم به نام و نهادت علی به یاد شماست

 

بیا بیا گل نرگس زرنجمان تو بکاه

 

هزار همت و کاوه فدای راه شماست

 

بیا بیا گل نرگس به جان تشنه عشق

 

دعا دعای ظهور است که با نگاه شماست

 

بیا بیا گل نرگس که عهدها خواندیم

 

اگرچه هیچ نماندیم ولی به لطف شماست

 

بیا بیا گل نرگس و دستمان تو بگیر

 

که با ظهور وجودت جهان فدای شماست

 

بیا بیا گل نرگس که در زلال دلی

 

و بین این همه دلها دلی برای شماست

 

بیا بیا گل نرگس که کوفیان رفتند

 

هزار نامه مصری که جان فدای شماست

 

بیا بیا گل نرگس تو را به خاک بقیع

 

که قلب و روح جهانی به جستجوی شماست

 

بیا بیا گل نرگس بیا به دعوت یاس

 

که دست به پهلو نشسته به انتظار شماست

 

بیا بیا گل نرگس به مادرت زهرا

 

که جان برای شهادت به کربلای شماست

 

بیا بیا گل نرگس و العجل مولا

 

که این نوای هدایت و با نگاه شماست


فخرالسادات تقی زاده