کسی سنگ دوستی مرا به سینه نزند  جز در لباس جهاد و تقوی ....